PORADNIK KLIENTA


Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu )
 • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;
 • W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:
 • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej;
 • rozkład funkcjonalny lokalu - ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Lokal użytkowy:
 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):
 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Działka gruntu:
 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):
 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • obowiązujące umowy najmu;
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.
Oferta

Oferuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych, komercyjnych, budynków, nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych, ograniczonych praw rzeczowych, prawa użytkowania wieczystego, i inne.

czytaj więcej
Poradnik klienta

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, domu jednorodzinnego, działki gruntu a także nieruchomości komercyjnych.

czytaj więcej
Cennik

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

czytaj więcej