Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na której znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;

W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:

 • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej;
 • rozkład funkcjonalny lokalu - ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.


Lokal użytkowy:

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.


Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • numer księgi wieczystej;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków, mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

 

Działka gruntu, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka leśna, las: 

 • numer księgi wieczystej;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.


Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • Numer księgi wieczystej;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • obowiązujące umowy najmu.

Pozostałe niezbędne do przeprowadzenia procesu wyceny informacje ustalane są w trakcie rozmów prowadzonych z klientem.